مدیران انجمن ها

این گروه،گروهی ویژه میباشد که به وسیله مدیر تالار مدیریت میگردد.

مدیر انجمن

اعضای گروه      
مدیر انجمنامیدوار 465
متاهل/24ساله
دوشنبه بهمن 30, 91 12:14 pm
مدیر گروهآشنا 727
تبریز-IBS از نوع LG
شنبه فروردین 3, 92 8:32 pm
مدیر انجمنm1988 245
تهران
یکشنبه تیر 30, 92 9:13 pm